“Montauk” by Agata Pospieszynska

June 21, 2021

Photography: Agata Pospieszynska / Model: Franzi Frings / Hair: Miroslava Mysicka / Styling: Svetlana Vashenyak

Agata Pospieszynska photographerAgata Pospieszynska photographerAgata Pospieszynska photographerAgata Pospieszynska photographerAgata Pospieszynska photographerAgata Pospieszynska photographerAgata Pospieszynska photographer