“Sunny Wednesday” by Dominik Lozinski

November 19, 2022

Photography: Dominik Lozinski / Model: Anka Bianka Bar / Make-up: Justyna Niziolek / Styling: Aleksandra Oleszek

Anka Bianka Bar modelo
Anka Bianka Bar modeloAnka Bianka Bar modeloAnka Bianka Bar modelo
Anka Bianka Bar modeloAnka Bianka Bar modelo
Anka Bianka Bar modelo