“Rain Over The City” by Kirill Zaytsev

January 8, 2018

Photography: Kirill Zaytsev / Model: Liliya Aksyonova