“Triptych” by Verginiya Yancheva

September 14, 2023

Photography: Verginiya Yancheva / Model: Rosi Zdravkova / Makeup: Marina Mladenova / Styling: Sirma Markova

Rosi Zdravkova model
Rosi Zdravkova model
Rosi Zdravkova model
Rosi Zdravkova model
Rosi Zdravkova model
Rosi Zdravkova model
Rosi Zdravkova model